EPI4xxx, ERI4xxx - IO-Link box module with analog outputs 1:

Documentation

EPI4xxx, ERI4xxx | IO-Link Box with 2 analog inputs + 2 analog outputs

2020-12-23 | Version 1.3

© 2020 Beckhoff Automation