EPI4xxx, ERI4xxx - IO-Link box module with analog outputs 1:

Documentation

EPI4xxx, ERI4xxx | IO-Link Box with 2 analog inputs + 2 analog outputs

2021-08-20 | Version 1.5