EPI4xxx, ERI4xxx - IO-Link box module with analog outputs 1:

Documentation

EPI4xxx, ERI4xxx | IO-Link box with 2 analog inputs + 2 analog outputs

2022-08-29 | Version 1.6