EPI3xxx, ERI3xxx - IO-Link box module with analog inputs 1:

Documentation

EPI3xxx, ERI3xxx | IO-Link Box modules with analog inputs

2021-06-07 | Version 1.4