EPI3xxx, ERI3xxx - IO-Link box module with analog inputs 1:

Documentation

EPI3xxx, ERI3xxx | IO-Link Box modules with analog inputs

2020-09-22 | Version 1.3

© 2020 Beckhoff Automation