EPI3xxx, ERI3xxx - IO-Link box module with analog inputs 1:

Documentation

EPI3xxx, ERI3xxx | IO-Link box modules with analog inputs

2022-08-25 | Version 1.5