EPI2xxx, ERI2xxx - IO-Link box modules with digital outputs 1:

Documentation

EPI2xxx, ERI2xxx | IO-Link box modules with digital outputs

2022-08-29 | Version 1.8