EPI1xxx, ERI1xxx - IO-Link box modules with digital inputs 1:

Documentation

EPI1xxx, ERI1xxx | IO-Link box modules with digital inputs

2022-07-21 | Version 1.6