EP31xx-xxxx - EtherCAT Box modules with analog inputs 1:

Documentation

EP31xx | EtherCAT Box modules with analog inputs

2022-06-28 | Version 2.10