EP31xx-xxxx - EtherCAT Box modules with analog inputs 1:

Documentation

EP31xx | EtherCAT Box modules with analog inputs

2020-09-22 | Version 2.6