EPI2xxx, ERI2xxx - IO-Link box modules with digital outputs 1:

Documentation

EPI2xxx, ERI2xxx | IO-Link Box modules with digital outputs

2020-09-22 | Version 1.5

© 2020 Beckhoff Automation